• Dret Civil

  • Matrimonial
  • Successions i herències
  • Propietat horitzontal
  • Lloguers
  • Contractes
  • Reclamació de danys
  • Accidents de circulació
  • Reclamació de morosos
  • Impagats
 • Dret Penal

  • Estafes i alçament de béns.
  • Delictes contra la hisenda pública.
  • Procediments concursals punibles.
  • Procediments per delictes societaris.
  • Delictes contra els drets dels treballadors, mobbing i tràfic il·legal de mà d'obra.
  • Procediments  relatius a l'ordenació del territori i protecció del medi ambient.
  • Procediments per delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Delictes informàtics i d'infracció de drets d'autor, marques i patents, etc.
 • Dret Concursal

  • Intervenció i defensa en procediments concursals
  • Elaboració de plans de viabilitat
  • Liquidació ordenada d’empreses de forma privada, sense anar a la via judicial
  • Participació en comissions de seguiment i control o en comissions liquidadores
  • Direcció jurídica i tramitació d’expedients judicials concursals
  • Negociació de convenis
 • Dret Mercantil

  • Fusions, adquisicions i escissions.
  • Dissolució i liquidació de societats.
  • Assessorament en situacions concursals
  • Protecció de dades.
  • Contractació mercantil.
  • Telecomunicacions i comerç electrònic.
  • Reestructuracions societàries.
  • Consumidors y usuaris.
 • Dret Bancari

  • Estructuració d’operacions de finançament i de cessió de crèdits.
  • Assessorament sobre fons de risc.
  • Assessorament en l’acompliment d’obligacions davant autoritats regulatòries i supervisores del mercat de valors.
  • Regulatori financer.
  • Finançament corporatiu i d’adquisicions.
  • Reclamacions davant dels organismes de supervisió del mercat (Banc d’Espanya, Comissió Nacional del mercat de Valors)
  • Reclamacions judicials (interessos, comissions, operacions fraudulentes amb targetes de crèdit)
  • Morositat creditícia.
 • Dret Administratiu

  • Infraccions i sancions.
  • Al·legacions i recursos administratius.
  • Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública.
  • Expropiacions.
  • Hisendes locals.
  • Actuacions davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.
  • Estrangeria.
 • Dret Fiscal

  • Assessoraments sobre obligacions tributaries.
  • Anàlisi de la fiscalitat d'operacions econòmiques puntuals, Mereixen especial menció les operacions financeres, immobiliàries, d'estructuració patrimonial, etc...
  • Planificació de estructures societàries des d'una perspectiva fiscal.
  • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d'empreses.
  • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars.
  • Fiscalitat d'entitats sense ànim de lucre tals com fundacions, associacions y entitats docents i esportives.
  • Representació davant la inspecció dels tributs.
  • Recursos i reclamacions davant la Administració tributària.
 • Dret Laboral

  • Contractació, modificació, suspensió i extinció de contractes.
  • Consultoria laboral.
  • Conflictes individuals del treball, faltes i sancions.
  • Conflictes col·lectius, reestructuració de plantilles, expedients de regulació.
  • Acomiadaments
  • Direcció i Defensa jurídica en procediments laborals.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Negociació col·lectiva.
  • Actuacions davant inspecció de treball.
 • Mediació - Llei de la segona oportunitat

  • Som mediadors mercantils i administradors concursals
  • Estudi de situació econòmica, patrimonial i financera
  • Tramitació sol·licituds Llei de la segona oportunitat
  • Elaboració acord extrajudicial de pagaments a mida
  • Concurs consecutiu de persona física
  • Bona fe i exoneració de deute (cancel·lació deutes)
 • Serveis d'Urbanisme

  • Assessorament en la redacció d’instruments de planejament i execució del sòl.
  • Assessorament en projectes de desenvolupament del sòl.
  • Participació en la negociació davant les Administracions Públiques.
  • Negociació de convenis urbanístics.
  • Assistència jurídica a entitats urbanístiques i urbanitzadores.
  • Redacció de contractes amb empreses i professionals que participen en el procés.
  • Assessorament en el procés de contractació d’obres d’urbanització i edificació.
  • Assessorament en el procés d’obtenció de llicències urbanístiques i altres permisos i autoritzacions administratives que afectin el procés constructiu i urbanitzador.
  • Resolució de contractes i solució de problemes relatius al procés constructiu. Agents que intervenen en el procés.
  • Redacció de contractes amb empreses i professionals que participen en el procés.
 • Serveis Jurídics Immobiliaris

  Comprar una propietat a Espanya

  El primer que ha de saber un comprador estranger que desitgi adquirir un habitatge a Espanya és, que no sol, el sistema de la propietat a Espanya és diferent al del seu país d'origen, sinó que el procediment i el compromís professional també difereixen notablement.

   

  L'advocat

  A Espanya no és obligatòria la intervenció d'una advocat per a la compra d'una propietat, però si que és aconsellable. L'advocat espanyol uneix el paper del "barrister" i del "solicitor", podent redactar tot tipus de contractes privats encara que aquests no tindran valor en el Registre de la Propietat. Aquests contractes privats seran acords vinculants entre les parts però no executables davant de terceres persones que tinguin un dret registrat. La compra d'una propietat a Espanya, comença amb un contracte privat per la qual cosa serà de gran ajuda un professional com un advocat per a la redacció d'un esborrador. També li serà de gran ajuda : comprovant que tots els permisos necessaris siguin correctes, que l'habitatge estigui al corrent de l'Impost de Béns Immobles, de les quotes de la comunitat de propietaris, o estigués subjecta a arrendaments o lloguers. I en el cas d'habitatges nous, que l'habitatge tingui resolta la seva situació en relació amb: càrregues urbanístiques, llicència d'obres, cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació. És convenient comprovar que l'advocat estigui cobert per una Assegurança de Responsabilitat Professional.

   

  El Notari Públic

  És possible la compra d'un habitatge sense la participació d'un advocat però és imprescindible la intervenció d'un notari. Un Escriptura sol podrà inscriure's en el Registre de la Propietat si aquesta ha estat prèviament firmada i autoritzada per i davant un Notari Públic. El notari a Espanya és un component totalment independent de les dues parts implicades en la transacció.

   

  El nombre de NIE

  Per dur a terme aquest tipus de transacció, el comprador estranger haurà de sol·licitar un número d'identificació en la Direcció General de la Policia. Aquest número serà necessari per poder pagar impostos, obrir comptes bancaris i per contractar serveis o comprar i vendre propietats. Una altra manera d'aconseguir aquest número NIE, evitant-se a si moltes molèsties, és dirigint-se al Consolat Espanyol del seu propi país.

   

  Pagament d'impostos

  El pagament d'impostos de transmissió s'ha d'efectuar dins del mes següent a la firma de l'Escriptura Pública per evitar penalitzacions. Si la propietat que s'està adquirint és un habitatge de primera transmissió, s'haurà d'abonar l'IVA (Imposat sobre el Valor Afegit) directament al venedor; en aquest cas no es requerirà el pagament de cap impost de transmissió, encara que s'haurà de pagar el segell de l'escriptura. En el cas de comprar un habitatge de segona transmissió, haurà d'abonar l'Impost sobre Transmissions Patrimonials.

Rambla Nova 118 -120

43001 Tarragona,

Catalunya Espanya

Tel. (+34) 977 217 064

Fax (+34) 977 244 605

advocats@vahusari.com

© Copyright 2023 Vahusari Advocats

 • Dret Civil

  • Matrimonial
  • Successions i herències
  • Propietat horitzontal
  • Lloguers
  • Contractes
  • Reclamació de danys
  • Accidents de circulació
  • Reclamació de morosos
  • Impagats
 • Dret Penal

  • Estafes i alçament de béns.
  • Delictes contra la hisenda pública.
  • Procediments concursals punibles.
  • Procediments per delictes societaris.
  • Delictes contra els drets dels treballadors, mobbing i tràfic il·legal de mà d'obra.
  • Procediments  relatius a l'ordenació del territori i protecció del medi ambient.
  • Procediments per delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Delictes informàtics i d'infracció de drets d'autor, marques i patents, etc.
 • Dret Concursal

  • Intervenció i defensa en procediments concursals
  • Elaboració de plans de viabilitat
  • Liquidació ordenada d’empreses de forma privada, sense anar a la via judicial
  • Participació en comissions de seguiment i control o en comissions liquidadores
  • Direcció jurídica i tramitació d’expedients judicials concursals
  • Negociació de convenis
 • Dret Mercantil

  • Fusions, adquisicions i escissions.
  • Dissolució i liquidació de societats.
  • Assessorament en situacions concursals
  • Protecció de dades.
  • Contractació mercantil.
  • Telecomunicacions i comerç electrònic.
  • Reestructuracions societàries.
  • Consumidors y usuaris.
 • Dret Bancari

  • Estructuració d’operacions de finançament i de cessió de crèdits.
  • Assessorament sobre fons de risc.
  • Assessorament en l’acompliment d’obligacions davant autoritats regulatòries i supervisores del mercat de valors.
  • Regulatori financer.
  • Finançament corporatiu i d’adquisicions.
  • Reclamacions davant dels organismes de supervisió del mercat (Banc d’Espanya, Comissió Nacional del mercat de Valors)
  • Reclamacions judicials (interessos, comissions, operacions fraudulentes amb targetes de crèdit)
  • Morositat creditícia.
 • Dret Administratiu

  • Infraccions i sancions.
  • Al·legacions i recursos administratius.
  • Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública.
  • Expropiacions.
  • Hisendes locals.
  • Actuacions davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.
  • Estrangeria.
 • Dret Fiscal

  • Assessoraments sobre obligacions tributaries.
  • Anàlisi de la fiscalitat d'operacions econòmiques puntuals, Mereixen especial menció les operacions financeres, immobiliàries, d'estructuració patrimonial, etc...
  • Planificació de estructures societàries des d'una perspectiva fiscal.
  • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d'empreses.
  • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars.
  • Fiscalitat d'entitats sense ànim de lucre tals com fundacions, associacions y entitats docents i esportives.
  • Representació davant la inspecció dels tributs.
  • Recursos i reclamacions davant la Administració tributària.
 • Dret Laboral

  • Contractació, modificació, suspensió i extinció de contractes.
  • Consultoria laboral.
  • Conflictes individuals del treball, faltes i sancions.
  • Conflictes col·lectius, reestructuració de plantilles, expedients de regulació.
  • Acomiadaments
  • Direcció i Defensa jurídica en procediments laborals.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Negociació col·lectiva.
  • Actuacions davant inspecció de treball.
 • Mediació - Llei de la segona oportunitat

  • Som mediadors mercantils i administradors concursals
  • Estudi de situació econòmica, patrimonial i financera
  • Tramitació sol·licituds Llei de la segona oportunitat
  • Elaboració acord extrajudicial de pagaments a mida
  • Concurs consecutiu de persona física
  • Bona fe i exoneració de deute (cancel·lació deutes)
 • Serveis d'Urbanisme

  • Assessorament en la redacció d’instruments de planejament i execució del sòl.
  • Assessorament en projectes de desenvolupament del sòl.
  • Participació en la negociació davant les Administracions Públiques.
  • Negociació de convenis urbanístics.
  • Assistència jurídica a entitats urbanístiques i urbanitzadores.
  • Redacció de contractes amb empreses i professionals que participen en el procés.
  • Assessorament en el procés de contractació d’obres d’urbanització i edificació.
  • Assessorament en el procés d’obtenció de llicències urbanístiques i altres permisos i autoritzacions administratives que afectin el procés constructiu i urbanitzador.
  • Resolució de contractes i solució de problemes relatius al procés constructiu. Agents que intervenen en el procés.
  • Redacció de contractes amb empreses i professionals que participen en el procés.
 • Serveis Jurídics Immobiliaris

  Comprar una propietat a Espanya

  El primer que ha de saber un comprador estranger que desitgi adquirir un habitatge a Espanya és, que no sol, el sistema de la propietat a Espanya és diferent al del seu país d'origen, sinó que el procediment i el compromís professional també difereixen notablement.

   

  L'advocat

  A Espanya no és obligatòria la intervenció d'una advocat per a la compra d'una propietat, però si que és aconsellable. L'advocat espanyol uneix el paper del "barrister" i del "solicitor", podent redactar tot tipus de contractes privats encara que aquests no tindran valor en el Registre de la Propietat. Aquests contractes privats seran acords vinculants entre les parts però no executables davant de terceres persones que tinguin un dret registrat. La compra d'una propietat a Espanya, comença amb un contracte privat per la qual cosa serà de gran ajuda un professional com un advocat per a la redacció d'un esborrador. També li serà de gran ajuda : comprovant que tots els permisos necessaris siguin correctes, que l'habitatge estigui al corrent de l'Impost de Béns Immobles, de les quotes de la comunitat de propietaris, o estigués subjecta a arrendaments o lloguers. I en el cas d'habitatges nous, que l'habitatge tingui resolta la seva situació en relació amb: càrregues urbanístiques, llicència d'obres, cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació. És convenient comprovar que l'advocat estigui cobert per una Assegurança de Responsabilitat Professional.

   

  El Notari Públic

  És possible la compra d'un habitatge sense la participació d'un advocat però és imprescindible la intervenció d'un notari. Un Escriptura sol podrà inscriure's en el Registre de la Propietat si aquesta ha estat prèviament firmada i autoritzada per i davant un Notari Públic. El notari a Espanya és un component totalment independent de les dues parts implicades en la transacció.

   

  El nombre de NIE

  Per dur a terme aquest tipus de transacció, el comprador estranger haurà de sol·licitar un número d'identificació en la Direcció General de la Policia. Aquest número serà necessari per poder pagar impostos, obrir comptes bancaris i per contractar serveis o comprar i vendre propietats. Una altra manera d'aconseguir aquest número NIE, evitant-se a si moltes molèsties, és dirigint-se al Consolat Espanyol del seu propi país.

   

  Pagament d'impostos

  El pagament d'impostos de transmissió s'ha d'efectuar dins del mes següent a la firma de l'Escriptura Pública per evitar penalitzacions. Si la propietat que s'està adquirint és un habitatge de primera transmissió, s'haurà d'abonar l'IVA (Imposat sobre el Valor Afegit) directament al venedor (7%); en aquest cas no es requerirà el pagament de cap impost de transmissió, encara que s'haurà de pagar el segell de l'escriptura (1%). En el cas de comprar un habitatge de segona transmissió, haurà d'abonar un 7% en concepte d'Impost sobre Transmissions Patrimonials.