Informació sobre el tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: VAHUSARI ADVOCATS, SCP (d'ara endavant Vahusari Advocats)

Dir. Postal: Rambla Nova, 118-120 – TARRAGON 43001

Telèfon: + 34 977 217 064

Correu electrònic: advocats@vahusari.com.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

VAHUSARI ADVOCATS  tracta la informació que faciliten els Interessats amb les següents finalitats:

  • Gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l'encàrrec, així com l'arxiu d'expedients.
  • Manteniment de l'agenda de contactes. Gestió de les comunicacions de l’empresa.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En el cas de les prestacions de serveis: La base legal per al tractament de les seves dades és l'encàrrec professional, la relació contractual que s'estableixi. En cas de tractaments que ho requereixin, el consentiment de l'Interessat.

 

No facilitar les dades qualificades com a necessaris per a l’execució del contracte pot implicar la impossibilitat de prestar el servei objecte de contractació.

 

En el cas de sol·licitud d’informació: La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Respecte de les dades de contacte i consultes no hi haurà cessions.

Si es produeix l'encàrrec professional, poden haver comunicacions a Jutjats i Tribunals, Administracions Públiques, així com a Procuradors, perits i altres professionals que hagin d'intervenir o sigui convenient que intervinguin.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si VAHUSARI ADVOCATS està tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els Interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, els Interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els Interessats poden oposar oposar-se al tractament de les seves dades. VAHUSARI ADVOCATS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè pot exercir els seus drets dirigint-se a Rambla Nova, 118-120 43001 Tarragona. Email: advocats@vahusari.com, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

 

Dades de contacte del DPD: Rambla Nova, 118-120. Email: cgallego@vahusari.org

 

L'Interessat té també dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les dades i presentar reclamació davant l'autoritat de control: Agencia Española de Protección de Datos - C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid - Tel: 901 100 099 - 91 266 35 17 - www.agpd.es.

Rambla Nova 118 -120

43001 Tarragona,

Catalunya Espanya

Tel. (+34) 977 217 064

Fax (+34) 977 244 605

advocats@vahusari.com

© Copyright 2023 Vahusari Advocats